Anmälan / Entry

Sista anmälningsdag 14 juni 2015 / Last day of entry 14th of june 2015

Nytt för 2015:
Har du anmält till jaktprov eller wt och har särskilda
önskemål om startdag/tid på dagen eller ska starta fler
hundar som vi ska försöka ta hänsyn till vid lottning av
startordning MÅSTE det anmälas till Gunliz Bengtsson via
mail lb.lt@telia.com senast sista anmälningsdag. Ange
även skäl för önskemålet. Obs! Önskemål som inkommer
efter det datumet har vi ingen möjlighet att ta hänsyn till.

ANMÄLAN
ALLA officiella prov anmäls via "SSRK-PROV".
Anmälningsinstruktioner HÄR
Anmälan till TOLLINGJAKTPROV görs HÄR
& WT HÄR
Anmälan till LYDNADSPROV görs HÄR
& AGILITY görs HÄR

Anmälningstiden har gått ut

ANMÄLNINGAR SOM KOMMER IN EFTER DEN 14 JUNI
TAS INTE EMOT !!!


BETALNING
OBS! Endast betalning för utställning ska ske till
Tollarspecialens konto i Swedbank. Övriga tävlingar
betalas via SBK-Tävling resp. SSRK-Prov. ANVÄND DIBS!
Det gäller både svenska och utländska anmälare.


Anmälningsavgift för utställning betalas in på
bankgiro 5086-9569 i Swedbank,
bet.mottagare: Svenska Tollarklubben/Specialen.

Utländska betalare måste ange följande:
BIC/SWIFT adress: SWEDSESS
IBAN kontonummer: SE9180000821499343549094
OBS ! Inga mellanslag, punkter eller streck skall förekomma
i IBAN-numret.
Om banken behöver en adress, så använd denna:
Flisavägen 23, 723 53 Västerås

Utländska betalare måste betala 15 SEK extra för
bankens avgift.


Ange deltagande hundars reg.nr samt reg. namn på
inbetalningen. För samtliga anmälningar och betalningar
gäller att uppgifterna skall vara bokförda hos tollarklubben
senast den dag anmälningstiden går ut.Var noga med att
märka inbetalningen med ditt namn och mailadress så att vi
kan hitta din betalning vid eventuell återbetalning.

För utländska tävlande:
Du ska skapa ett eget konto på SBK-Tävling eller SSRK-
prov. Det innebär att ägare till utländska hundar innan
de kan anmälas, måste skicka kopia på registrerings-
beviset till reg@skk.se.
Då du lägger in din hund i SBK-tävling/SSRK-prov, kommer
det upp att den måste verifieras av SKK. Var noga med att
ange samma registreringsnummer på hunden som finns i
Hunddata på skk.se . Ange också land istället för klubb du
tävlar för.

AVGIFTER

Lydnadsklass I+II - 200 SEK
Lydnadsklass III+Elit - 225 SEK
Samtliga Tollingjaktprovsklasser - 400 SEK
Samtliga workingtestklasser - 210 SEK
Samtliga agilityklasser (Hopp/Agility) - 70 SEK
Utställning:
junior, unghund, jakt, öppen samt championklass - 250 SEK
valpklasser, klass för diskval. fel och seniorklass - 150 SEK
veteranklass - 0 SEK

Viktigt om Utställning:

- Championklassen är öppen för alla champions, oavsett
nationalitet och parenteser. Är hunden svensk champion
måste den anmälas till championklassen, såvida den inte
fyllt 8 år, då kan man välja att i stället anmäla till
seniorklass (8-10 år) eller veteranklass (äldre än 10 år),
ELLER i jaktklass om man har jaktmeriten.
Men för att tävla om "Bästa champion med jaktmerit"
måste man vara SE UCH (med lägst 2:a pris i ÖKL jaktprov,
resp. Tollingjaktprov).

- Vad gäller de olika klasserna och hur hundarna bedöms i
sina respektive klasser har det skett en hel del förändringar.
För alla klasser gäller att åldern beräknas så att hunden ska
ha uppnått för klassen bestämd ålder den dag då hunden
ställs ut. Tidigare gällde att hunden skulle uppnått rätt ålder
senast dagen före utställningsdagen. Åldergränsen för
tävlande i juniorklass är nu 9-18 månader i stället för 9-
15 månader. Det innebär att en hund som är till exempel
17 månader kan välja på att anmäla till junior-, unghunds-
eller öppenklass samt, om den innehar provmerit, även till
jakt-/bruksklass.

- Den klass men är anmäld till på utställningen gäller.
Har man fått pris på jaktprov efter anmälningstidens utgång
får man INTE byta klass.

- Jaktklassen är öppen för hund med lägst ett 3:e pris på
officiellt jaktprov i något nordiskt land från 15 mån och
uppåt. Utlandsägd hund som innehar Working Class
Certificat (WCC) äger rätt att deltaga i jaktklass på
utställning. Bifoga kopia med anmälan.

ÖVRIGT ATT NOTERA

- Hunden skall ha uppnått sin ålder för klassen samma dag
som utställningen
och dagen före vid övriga tävlingar

- Endast en start per hund,
antingen Tollingjaktprov ELLER Workingtest

- Om man ska tävla om Junior/Tollarmästartiteln måste man
samtidigt anmäla både till tollingjaktprov och utställning,
samt kryssa i det på webanmälan på hemsidan.

- Svenskfödda exporterade hundar anmäls med sitt
svenska reg. nummer.
För utlandsfödda hundar måste
kopia på stamtavlan medfölja anmälan.

Ev. kopior scannas in och skickas med e-post till:
anmalan@tollarklubben.se

- När det gäller titeln Årets Viltspårstollare så kommer
den inte delas ut 2015 p.g.a. regeländring.

MEDLEMSKAP

För deltagande på Tollarspecialen krävs medlemskap i
Svenska Tollarklubben.

News for 2015:
Have you registered for the field trial or working test and
have special requests on the starting day / time of the day,
or if you start with more than one dog we'll try to take that
into account when drawing for the starting order. This
MUST be reported to Gunliz Bengtsson at mail address
lb.lt@telia.com by the last application date. Also specify
the reason for the request. Note: Requests received after
that date, will not be taken into consideration.

APPLY
ALL official trials/tests must be registered through "SSRK-
PROV". Registration instructions HERE
Registration for TOLLINGHUNT TRIAL is HERE
& WT is HERE
Registration for OBEDIENCE is HERE
& AGILITY is HERE

Last day of entry has passed

Registrations that are recieved after June 14 will not
be accepted!!!


PAYMENT
NOTE! ONLY payment for the show shall be made to
Tollarspecialens account at Swedbank. ALL other
competitions must be payed for through SBK-Tävling
respectively SSRK-Prov. USE DIBS! This applies to
both Swedish and foreign entries.


Registration fee for the show shall be payed to
bankgiro 5086-9569 of Swedbank,
payees: Svenska Tollarklubben/Specialen.

Foreign payers must specify the following:
BIC/SWIFT address: SWEDSESS
IBAN account no: SE9180000821499343549094
Note! No space, dots or dashes must occur in the IBAN
number!
If your bank requires an adress, you can use this:
Flisavägen 23, 723 53 Västerås

Foreign payers have to pay 15 SEK extra for the bank
fee.


Specify participating dogs registration number and
registered names at the payment. All registrations and
payments must be registered at Tollarklubben no later than
the last day of entry. Be sure to mark your payment with
your name and email address so we can find your payment
in the event of a refund.

Foreign participants:
You shall create an account at SBK-tävling or SSRK-prov.
This means that owners of foreign dogs must send a copy
of the pedigree to reg@skk.se before the dog can be
entered. When you enter your dog in SBK-tävling/SSRK-
prov, it will say that the registration must be verified by
SKK. Be sure to enter the exact same registration number
on the dog found in "Hunddata" on skk.se. Indicate country
instead of club you are competing for.

CLASSES AND FEES


Obedienceclass I+II - 200 SEK
Obedienceclass III+Elite - 225 SEK
All Tollinghunt trial classes - 400 SEK
All working test classes - 210 SEK
All the agility classes (Jump/Agility) - 70 SEK
Show:
junior, youngster, field, open and championclass - 250 SEK
puppy classes, class for disq. faults & seniorclass - 150 SEK
Veteranclass - 0 SEK

Important information about the show:

- Champion class is open to all champions, regardless of
nationality and brackets. If the dog is a Swedish champion
it must be entered in the champion class, unless it's over
8 years, then you can choose to enter the senior class (8-10
years) or veteran class (older than 10 years), OR in field
trial class if you have the hunting merit.
But to compete for "Best champion with hunting merit"
one must be SE UCH (with at least 2nd prize in open class
field trial, or Tollinghunt trial).

- As regards to the various classes and how the dogs are
assessed, there have been many changes. For all classes,
the age is calculated so that the dog should have achieved
the specified age for the class on the date of the show. The
age limit for competing in junior class is now 9-18 months
instead of 9-15 months. This means that a dog that is for
example 17 months may choose to enter the junior,
youngster or open class and, if it’s qualified, also to
hunting/service class.

- The class that you have entered is set. If you receive
prizes at field trials after the last day of entry, you're NOT
allowed to change class.

- Hunting class is open for dogs with a minimum of grade
3rd prize at official field trials in any Nordic country from
15 months and upwards. Foreign-owned dogs holding a
Working Class Certificate (WCC) have the right to participate
in hunting class shows. Attach a copy when you enter.

OTHER NOTES

- The dog must have reached their age class by the same
day of the show
and the day before for the other tests.

- Only one start per dog, either Tollinghunt trial OR
Workingtest

- If you are to compete for the Junior/Tollarmästartiteln you
must simultaneously notify both the tollingtest and the
show, and tick it on the Online Registration on the website.

- Swedish-born exported dogs are notified of their Swedish
registration number. For foreign-born dogs a copy of the
pedigree must accompany the entry.

- Any copies shall be scanned and sent by email to:
anmalan@tollarklubben.se

MEMBERSHIP

- For participation in Tollarspecialen, a membership in
Swedish Tollerclub is required.


Tollarbos Ducke Molleson
Foto: Anna Scharin