Tollingjaktprov / Tolling Field Trial

Fredag 31/7
Officiellt Tollingjaktprov i Nybörjarklass (Nkl),
Öppenklass (Ökl) samt Elitklass (Ekl).

Lördag 1/8
Officiellt Tollingjaktprov i Nybörjarklass (Nkl),
Öppenklass (Ökl) samt Elitklass (Ekl).

Domare: Nkl - Gunnar Petersson, Monica Anderson
             ÖKL - Bo Ferm, Anders Wahlberg
             EKL - Curt Lundström

Regler för deltagande:
- Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov eller
  Workingtest
- För deltagande krävs medlemskap i arrangerande klubb
  d.v.s. Svenska Tollarklubben.

MERITERINGSORDNING FÖR TOLLINGJAKTPROV:
Provet är begränsat, blir det fler anmälningar än platser
kommer lottning att ske enligt SSRK:s regler.

Nkl
För hundar som första provdagen uppnått 9 mån. ålder.
Hund som erhållit ett 1:a pris får kvarstå i klassen under
innevarande kalenderår. Hund har ej rätt att efter att ha
startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

Ökl
För hundar som erhållit 1:a pris i Nkl vid ett officiellt
tollingjaktprov eller som tidigare startat i Ökl och som ej
erhållit två 1:a pris i klassen. Även 1:a pris erhållit i Nkl vid
officiellt Tollerjagtprøve (Danmark) berättigar till start i Ökl.
Hund har ej rätt att efter att ha startat i högre klass,
gå tillbaka till klassen.

Ekl
För hundar som erhållit två 1:a pris i Ökl på tollingjaktprov.
Ett av dessa 1:a priser kan ha erhållits vid officiellt
Tollerjagtprøve (Danmark).

För att få delta i Tollarmästaren/Juniortollarmästaren måste
hunden vara anmäld till BÅDE tollingjaktprovet och
utställningen (ej i klassen för diskvalificerande fel). Skulle
en hund erhålla rapporteringskod A under söndagens
utställning, äger den ej rätt att delta i mästarfinalen.

Respektive mästare koras genom att jaktprovsdomarna
rangordnar och placerar de hundar som gått till pris i
respektive klass. Sedan multipliceras hundens jaktprovs-
placering med två och summan adderas till placeringen på
den separata utställningsklassen. Vinnare blir den hund som
har lägst totalsumma. Om fler hundar uppnår samma
summa går priset till den hund som har den bästa
placeringen på jaktprovet.

De hundar som deltar på jaktprovet men som inte är
anmälda till utställningen (och alltså inte tävlar om
mästartitlarna) placeras på jaktprovet men plockas bort från
listan över hundar som tävlar om titeln.

Nya regler ang kriterier för deltagande i utnämningen
av Årets Juniortollarmästare.
På Tollarklubbens årsmöte
2014 antogs en motion som föreslog att fr.o.m
Tollarspecialen 2014 är det endast hundar, födda de två
föregående åren, startande i utställning och Nkl TJP som
är berättigade att delta i kampen om utmärkelsen "Årets
Juniortollarmästare".

Tollarmästartiteln avgörs i elitklass. Alla hundar som går
till pris i elitklass rangordnas och går vidare till söndagens
utställningsklass. Om ingen hund går till pris i elitklass
avgörs tävlingen enligt samma princip i öppenklass.

Friday 31st of July
Official Tolling Field Trial in beginners class (Nkl),
open class (Ökl) and elite class (EKL)

Saturday 1st of aug
Official Tolling Field Trial in beginners class (Nkl),
open class (Ökl) and elite class (EKL)

Judges: Nkl - Gunnar Petersson, Monica Anderson
            ÖKL - Bo Ferm, Anders Wahlberg
            EKL - Curt Lundström

Rules for participants:
- Only one start per dog,
  either the official Tolling Field Trial OR Working Test
- To participate in the official Tolling Field Trial you have
  to be a member of the organizing club, in this case
  the Swedish Tollerclub.
- The official Tolling Field Trial is limited. If there are more
  dogs entered than we have starting places for there will
  lots drawn according to SSRK:s rules.

NKL
For dogs that have reached the age of 9 months on the day
of the test. Dogs that have received a 1st prize can remain
in class during the current calendar year. Once starting in
a higher class, the dog is not allowed to go back to Nkl.

ÖKL
For dogs that have received 1st prize in Nkl at an official
Tolling Field Trial or who previously started in Ökl and who
have not yet received two 1st prizes in the class. Also 1st
prizes received in NKL at official Tollerjagtprøve (Denmark)
is eligible to start in Ökl. Once starting in a higher class,
the dog is not allowed to go back to the lower class. The
same rules apply to foreign dogs.

EKL
For dogs who have received two 1st prizes in Ökl on Tolling
Field Trial. One of the first prizes can be obtained at the
official Tollerjagtprøve (Denmark).

To be qualified to participate in Tollermaster / Juniortoller-
master the dog must be registered for BOTH Tolling Field
Trial and show (not in the class for disqualifying faults). If a
dog receives "rapporteringskod A" during Sunday's show, it
will not be allowed to participate in the masters final.

Each master is elected by Tolling Field Trial judges who
are ranking and placing the dogs receiving prices in each
class. Then multiply the dog's Tolling Field Trial placement
by two and add to the result of the exhibition class. The
winner is the dog with the lowest total. If more dogs
achieve the same sum the award goes to the dog that has
the best placement in the field trial.

The dogs participating in Tolling Field Trial but not in the
show (not competing for master titles) are ranked in the
hunting test, but removed from the list of dogs that are
competing for the title.

New rules regarding the criteria for participation in
the appointment of The Juniortollermaster at
Tollarspecialen.
Only dogs, born in the previous
two years, starting in the show and Nkl TFT that are
eligible to participate in the competition for the award
"Årets Juniortollarmästare".

The Tollermaster title is determined in Ekl. All dogs that
receive a prize in Ekl are ranked and go to Sunday's show.
If no dog gets a prize in Ekl, the contest is decided on the
same principle in Ökl.Flottatjärns Der Kalix
Foto: Anita Wahlberg