Utställning / Show

Söndag 2/8

OBS! Domarändring för ring 5.
Annika Ulltveit-Moe har anmält förhinder och ersätts av
Benny Blidh Von Schedvin

Domare & ringfördelning:

Ring 1 Domare: Sjoerd Jobse
Valp I(9+15) + Valp II(3+12) + Diskv.fel(11+3) = 53

Ring 2 Domare: Henric Fryckstrand
Hanar - Junior(29) + Jaktkl(19) + Champkl(27) = 75

Ring 3 Domare: Monika Åkesson
Hanar - Unghund(10) + Ökl(34) + Senior(6) + Veteran(3)
Tikar - Senior(8) + Veteran(8) = 69

Ring 4 Domare: Ann Carlström
Tikar - Junior(43) + Jaktkl(36) = 79

Ring 5 Domare: Benny Blidh Von Schedvin
Tikar - Unghund(16) + Ökl(46) + Champkl(17) = 79

Inofficiell utställning med följande klasser:
- Valpklass I 4-6 mån

- Valpklass II 6-9 mån

- Juniorklass 9-18 mån

- Unghundsklass 15-24 mån

- Jaktklass fr. 15 mån
   Klassen är öppen för hund med lägst ett 3:e pris på
   officiellt jaktprov i något nordiskt land >15 mån.
   Utlandsägd hund som innehar Working Class Certificat
   ( WCC) äger rätt att deltaga i jaktklass på utställning.
   Bifoga kopia med anmälan.

- Öppen klass från 15 mån

- Seniorklass 8-10 år

- Veteranklass 10 år -

- Championklass
   Klassen är öppen för alla champions, oavsett nationalitet
   och parenteser. Är hunden svensk champion måste den
   anmälas till championklassen, såvida den inte fyllt 8 år.
   Då kan man välja att i stället anmäla till seniorklassen
   (8-10 år), veteranklassen (äldre än 10 år ) eller
   jaktklassen om man har jaktmeriten.

- Klass för diskvalificerande fel
   För hundar oavsett ålder med diskvalificerande fel såsom
   överbett, underbett, kryptorchid, monorchid, felfärgad,
   övertecknad.

Barn med hund kommer att ordnas för barn t.o.m. 12 år.
Anmälan sker på plats - kostnad 20 SEK.

Korning av Juniortollarmästare och Tollarmästare sker
denna dag. Även Årets Viltspårstollare utses.

ATT NOTERA:
- Hunden skall ha uppnått sin ålder för klassen samma dag
   som utställningen.

- Hunden kan endast anmälas till en klass.

- Svenskfödda exporterade hundar anmäls med sitt svenska
   registreringsnummer. För utlandsfödda hundar måste
   kopia på stamtavlan medfölja anmälan.

- Ska man tävla om Junior eller Tollarmästartiteln, MÅSTE
   man anmäla samtidigt både till tollingjaktprov och
   utställning.

- För deltagande krävs medlemskap i Svenska
   Tollarklubben.

Sunday 2nd of aug

NOTE! Change of judge for ring 5.
Annika Ulltveit-Moe is prevented from coming and is
replaced by Benny Blidh Von Schedvin

Judges & rings:

Ring 1 Judge: Sjoerd Jobse
Puppy I(9+15) + Puppy II(3+12) + Disq.faults(11+3) = 53

Ring 2 Judge: Henric Fryckstrand
Males - Junior(29) + Jaktkl(19) + Champkl(27) = 75

Ring 3 Judge: Monika Åkesson
Males - Unghund(10) + Ökl(34) + Senior(6) + Veteran(3)
Females - Senior(8) + Veteran(8) = 69

Ring 4 Judge: Ann Carlström
Females - Junior(43) + Jaktkl(36) = 79

Ring 5 Judge: Benny Blidh Von Schedvin
Females - Unghund(16) + Ökl(46) + Champkl(17) = 79

Unofficial Conformation with following classes:
- Puppyclass I 4-6 months

- Puppyclass II 6-9 months

- Juniorclass 9-18 months

- Youngsterclass 15-24 months

- Field trail class from 15 months
   Open for dogs with at least a 3rd prize on an official field
   trial in a Nordic country. Foreign dogs with
   Working Class Certificate (WCC) is allowed to enter this
   class. Attach the WCC with the entry.

- Open class from 15 months

- Senior class 8-10 year

- Veteran class from 10 year

- Champion class
   (Open for dogs that has earned a Show Championship,
   regardless nationality. A Swedish Champion must enter
   Champion class, unless the dog is older than 8 years old
   when the dog can be entered in senior or veteran class
   instead OR the field trial class if you have the hunting
   merit).

- Class for disqualifying faults
   (Open for all dogs, no regards to age, with any
   disqualifying faults according to breed standard.)

Kids with dog - entry on site, cost 20 SEK.

Tollermaster and Juniortollermaster are announced this day.
This years game tracking toller is also announced this day.

PLEASE NOTE:
- The dog must have reached the age for the class
   the same day as the show.

- Only one show class can be entered.

- Swedishborn exported dogs shall be entered with the
   Swedish registration number. For foreign born dogs a
   copy of the pedigree must be attached to the entry.

- To compete for the Juniortollermaster or Tollermaster
   title, entries must be made for BOTH field and
   show.

- For competing tollers membership of Svenska
   Tollarklubben is required.Lauvstuas Snowline Zwinging Betty
Foto: Tina Joonas