Working Test

Fredag 31/7

Inofficiellt Working test C-prov nybörjar-, öppen- och
elitklass. Prova dig och din hund och se hur långt ni
kommit i den jaktliga träningen.

För deltagande krävs medlemskap i Svenska Tollarklubben.

Domare: Lasse Bengtsson, Jan-Erik Larsson, Brita Gehöör
             Åsa Liss, Sverker Haraldsson

Rätt att deltaga:
1. Om antalet deltagare måste begränsas ska detta ske
    genom lottning.
2. Tik som löper får ej beträda provmarkerna.
3. I övrigt hänvisas till SSRKs jaktprovsbestämmelser § 3-4.
4. Endast en start per hund, antingen Tollingjaktprov ELLER
    Workingtest

Klassindelning
- Nybörjarklass (nkl)
  För hundar som första provdagen uppnått 9 månaders
  ålder. Hund får kvarstå i klassen tills den uppnått 75 %
  av maxpoäng vid som mest tre tillfällen. Hund har inte
  rätt att efter att ha startat i högre klass, gå tillbaka
  till klassen.

- Öppenklass (ökl)
  För hundar som uppnått 75 % av maxpoäng i Nkl. Hund
  får kvarstå i klassen tills den uppnått 75 % av maxpoäng
  vid som mest tre tillfällen. Hund har ej rätt att efter att
  ha startat i högre klass, gå tillbaka till klassen.

- Elitklass (ekl)
  För hundar som vid två tillfällen uppnått 75 % av
  maxpoäng på WT i Ökl.

Maxpoäng/ruta = 20 p.
Tävlingen kommer att avgöras på plats vid provtillfället.
Ingen final kommer att anordnas senare under dagen.
Högsta sammantagna poäng/klass blir klassvinnare i WT.
Vid samma antal poäng avgörs placeringarna via flest 20 p,
19 p, 18 p osv. till dess hundarna kan skiljas åt.

Friday 31st of july

Unofficial working test (C-test novice, open and elite class).

For competing tollers, membership of Svenska Tollarklubben
is required.

Judges: Lasse Bengtsson, Jan-Erik Larsson, Brita Gehöör
            Åsa Liss, Sverker Haraldsson

Right to compete:
1. If the numbers of competitors must be limited, lots will
    be drawn.
2. Females in heat is not allowed to enter the test area.
3. Reference is made to SSRKs field trial rules § 3-4.
4. Only one start per dog,
    either the official Tolling Field Trial test OR Workingtest

Classes
- Noviceclass (nkl)
  For dogs older than 9 months.
  Dog can remain in class until it received 75% of
  maximum points in WT at the most three times.
  Once starting in a higher class, the dog is not allowed
  to go back to Nkl.

- Openclass (ökl)
  For dogs that received 75% of maximum points on WT in
  Nkl. Dog can remain in class until it received 75% of
  maximum points in WT at the most three times. Once
  starting in a higher class, the dog is not allowed to go
  back to Ökl.

- Eliteclass (ekl)
  For dogs that twice reached 75% of maximum points
  on WT in Ökl.

Maximum points/station = 20 points
No finals will be held later in the day. Highest overall
score/grade is class winner in the WT. Most 20 points,
19 p, 18 p, etc. determine the same number of points
until the dogs can be separated.Hummelviksgårdens A-Lasse
Foto: Anita Wahlberg